İşte meslekten çıkartılan kamu personellerinin listesi!

Resmi Gazete'de 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı

Habervan Editör
Habervan Editör
02 Eylül 2016 Cuma 10:21
1144 Okunma
İşte meslekten çıkartılan kamu personellerinin listesi!

Resmi Gazete'de yer alan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı. Kamudan çıkarılanlar arasında 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 24 merkez valisi de bulunuyor
 
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, 672 sayılı KHK Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname yer aldı.

 
Kararnamede, olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması kararının; Anayasanın 121'inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca, 15 Ağustos 2016 tarihinde kararlaştırıldığı kaydedildi.
 
Bu KHK ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınmasının amaçlandığı belirtildi.
 
Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; bazı kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı.
 
Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi.
 
Bu kişilerin, birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacağı bildirildi.
 
Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği belirtildi.
 
Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.
 
Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.
 
Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.
 
KENDİ İSTEĞİYLE EMEKLİ OLAN HAKİM VE SAVCILAR MESLEĞE DÖNEBİLECEK
 
Resmi Gazete'de yayımlanan 673 sayılı KHK ile hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya  tekrar mesleğe dönmek isteyenler, 2 ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla tekrar mesleklerine dönebilecek.
 
KHK ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyeliklerinin sona erdiği ve 10 gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılacağı kaydedildi.
 
FETÖ ÜYELERİNİN EŞLERİNİN PASAPORTLARI DA İPTAL EDİLEBİLECEK
 
667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına, ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere, "Meslekten çıkarma kararlarına karşı ilgili kanunlarda yer alan hükümler uyarınca itiraz edilmesi veya yeniden inceleme talebinde bulunulması üzerine verilen kararlar da Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımı tarihinde ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." cümlesi eklendi.
 
Kararnamenin 5'inci maddesine, "Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir." fıkrası da ilave edildi.
 
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN İADE USULÜ
 
15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre görevden uzaklaştırılan ve yönetici kadrolarında bulunan personelin görevlerine iadesi, halen bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.
 
Buna göre, meslekten çıkarılan kamu görevlilerinin listesi şöyle:
 
"Türkiye Büyük Millet Meclisinden 41,
 
Sayıştay Başkanlığından 84,
 
Danıştay Başkanlığından 83,
 
Başbakanlık Merkez Teşkilatından 302,
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 62,
 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan 5,
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan 116,
 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden 11,
 
Diyanet İşleri Başkanlığından bin 519,
 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından 67,
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 29,
 
Sermaye Piyasası Kurulundan 30,
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığından 12,
 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından 12,
 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından 10,
 
Türkiye Kalkınma Bankasından 14,
 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan 312,
 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 26,
 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından 3,
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 439,
 
Avrupa Birliği Bakanlığından 4,
 
Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından 3,
 
Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Akreditasyon Kurumundan 5,
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 62,
 
Türk Patent Enstitüsünden 13,
 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından 71,
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan 167,
 
Türk Standardları Enstitüsünden 13,
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından (ÇASGEM ve Merkez Teşkilatı) 39,
 
Devlet Personel Başkanlığından 11,
 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından 605,
 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden 130,
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 90,
 
İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden 42,
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden 120,
 
Dışişleri Bakanlığından 215,
 
Ekonomi Bakanlığından 39,
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 40,
 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünden 25,
 
Elektrik Üretim AŞ'den 109,
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 57,
 
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 51,
 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden 37,
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığından 20,
 
Türkiye Elektrik İletim AŞ'den 159,
 
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ Genel Müdürlüğünden 2,
 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden 54,
 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden 61,
 
Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğünden 30,
 
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'den 8,
 
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden 9,
 
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'den 6,
 
Gençlik ve Spor Bakanlığından 69,
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden 138,
 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden 113,
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 733,
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 149, Rekabet Kurumundan 15,
 
İçişleri Bakanlığından 369,
 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 31,
 
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığından 10,
 
Kalkınma Bakanlığından 65,
 
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 1,
 
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 12,
 
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından 1,
 
Türkiye İstatistik Kurumundan 118,
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardan 175,
 
Maliye Bakanlığından 829,
 
Gelir İdaresi Başkanlığından 813,
 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından 14,
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 16,
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden 7,
 
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürlüğünden 1,
 
Gayrimenkul AŞ Genel Müdürlüğünden 1,
 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan 2,
 
Kamu İhale Kurumundan 11,
 
Milli Eğitim Bakanlığından 28 bin 163,
 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 2 bin 18,
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından 72,
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden 167,
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 18,
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 23,
 
Türkiye Demiryolları Makineleri Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünden 15,
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 124,
 
Karayolları Genel Müdürlüğünden 138,
 
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'den 4,
 
Türkiye Vagon Sanayii AŞ Genel Müdürlüğünden 2,
 
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ Genel Müdürlüğünden 35,
 
TÜRSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ Genel Müdürlüğünden 36,
 
yükseköğretim kurumlarından (üniversiteler) 2 bin 346."

 

Son Güncelleme: 02.09.2016 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.