1-7 MART MUHASEBE HAFTASI - VAN HABERLERİ

1-7 MART MUHASEBE HAFTASI - VAN HABERLERİ
Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı İbrahim Şahin, TÜRMOB yönetimi ve odalar olarak sorunları diyalogla çözmeye büyük önem verdiklerini belirterek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog ve uzlaşma olacaktır” dedi.
1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle bir açıklama yapan İbrahim Şahin, TÜRMOB çatısı altında örgütlenen ve ülke genelindeki 77 serbest muhasebeci mali müşavir odası ile 8 yeminli mali müşavir odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bini geçen muhasebe camiasının Muhasebe Haftası’nı kutladığını söyledi. Şahin, “Köklü bir geçmişe sahip olan ve 25 yıl önce yasal statüsüne kavuşan mesleğimiz ve bu önemli mesleği yapan meslektaşlarımız, uluslararası standartlarda iş dünyasının mali tablolarını hazırlayarak kamu maliyesinin güçlenmesine katkı koymanın yanı sıra, işletmelerimizin gelişmesinde yol gösterici ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğinde ivme kazandırıcı bir görev üstlenmektedir” dedi.

Muhasebe ve denetim görevi mesleklerinin sorunlarına da değinen Başkan Şahin, “TÜRMOB yönetimi ve odalar olarak sorunlarımızı diyalogla çözmeye büyük önem verdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog ve uzlaşma olacaktır. Bu anlayışla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ancak bir süredir mesleğimizin temel sorunlarına ve taleplerimize gerekli ilgi gösterilmemektedir. Çözüm bekleyen sorunlarımız ve taleplerimiz şunlardır. Meslek yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır. Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye’de de dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez.

Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir. Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış, daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı bir an önce yayınlamalıdır. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır. Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB’un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar. Meslek yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağı’na ilişkin düzenlemede TÜRMOB'un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır. Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

YMM’lerin tasdikten, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Eğitim ve öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, birliğimiz ve odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir. Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. 4. dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır. E-beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir. 1 ve 2 No'lu KDV beyannameleri ile muhtasar beyannameler birleştirilmelidir. Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB'in yapacağı ortak çalışma ile Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi hazırlanmalıdır. Mali tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır. 1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin ağustos ayı içinde verilecek bildirim-beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.

Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Uzlaşma komisyonlarında odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır. Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi Başkanlığı’nca alınmalıdır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmelidir.

Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır. Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir. Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır. Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir. Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz. TBMM’nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz. Sorunların çözümü için işbirliği içinde çalışılmasını talep ediyoruz. Meslek örgütümüz aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimizden aldığımız güçle taleplerimizin kabul görmesi için gerekirse demokratik tepkisini gösterecektir” şeklinde konuştu.