2015 KPSS'ye kimler başvurabilir!

2015 KPSS'ye kimler başvurabilir!
2015 KPSS'ye kimler başvurabilir?sorusu oldukça merak edilen bir durum.201 KPPS'ye kimlerin başvurbileceğini araştırdık.
 2015 KPSS'ye kimler başvurabilir?sorusu oldukça merak edilen bir durum.201 KPPS'ye kimlerin başvurbileceğini araştırdık.

Sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın   geçerlik   süresi   (iki   yıl)   içinde   lisans   düzeyinde   mezun   olabilecek   durumda   olan   adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
GENEL  BİLGİLER,  TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1     2015 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik, sadece A Grubu Kadrolar ve Öğretmen Kadroları  için  yapılacaktır.  Sınav,  lisans  düzeyindedir.  Bu  kılavuzda  bundan  böyle  2015-KPSS  olarak anılacaktır. 

Sınav, 18.03.2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ve bu Yönetmelik uyarınca Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından hazırlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümlerine göre düzenlenmiştir. 

1.2     Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu   görevlerine   ilk   defa   atama   yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 

a)  A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, 

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve  diğer kamu kurum  ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

1.3     Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  değişik  1.  maddesinin  3.  fıkrasında  sayılanlar  ile  Devlet  Senfoni Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

1.4     A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır.

Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekir. 

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, 2015-KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu kurum  ve  kuruluşlarının  eleman  alımı  öncesinde  basın  yoluyla  Yönetmelik  hükümlerine  göre  verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır. 

Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının, A  Grubu  ve  Millî  Eğitim  Bakanlığı  öğretmenlik dâhil  Kadrolarına ilk  defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 

1.5     Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi Sabah ve Cumartesi Öğleden Sonra oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının, Bakanlığın İnternet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır. 

1.6   2015-KPSS sonuçları B Grubu Kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak merkezî yerleştirme işlemlerinde ya da merkezî yerleştirme kapsamında olmamakla birlikte ilk defa açıktan personel alımlarında KPSS sonuçlarını kullanma durumunda olan ve kamu personeli istihdam eden (Zabıt Katibi, İnfaz Koruma Memuru, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesindeki alımlar, Milli Savunma Bakanlığı sivil memur alımları  ve  bazı  üst  kurullar  gibi.)  tüm  kurumların  yapacakları  personel  alımlarında  kullanılamayacaktır. A  Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2015-KPSS'ye girmelerine gerek yoktur. 

1.7      Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. 

1.8     2014-KPSS LİSANS sonuçları öğretmen adayları hariç, sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. Bu sınava girmiş adaylardan, A Grubu Kadrolara başvuracak olanlar, puanlarını yükseltmek istiyorlarsa 2015-KPSS'ye girebilirler. 

1.9     Sınav, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1’de gösterilen alanlarda yapılacaktır. 

1.10   KPSS, 4-5 Temmuz 2015 tarihlerinde, Cumartesi Sabah, Cumartesi Öğleden Sonra, Pazar Sabah ve Pazar Öğleden Sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 12 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır. 

Adayların tümü, Cumartesi Sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi Öğleden Sonra, Pazar Sabah veya Pazar Öğleden Sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir. Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2’yi incelemeleri yararlarına olacaktır. 

1.11   Adayların,  Yönetmeliğin A  Grubu  olarak  tanımladığı  kadrolar  için  kamu  kurum  ve  kuruluşlarına  ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte mezun durumda olmaları şarttır. 

1.12   Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler. 

1.13     Başvurusunu  yapmayan,  başvurusu  geçersiz  sayılan,  sınava  girmeyen  veya  giremeyen,  sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez. 

1.14     Engelli/sağlık  sorunu  olan  adayların  başvurularını  yapmadan  önce  kılavuzun  ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir. 

Merkezimize gönderilen raporlar, engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Adayların  Merkezimize göndermiş oldukları  raporları,  yerleştirme ile  kamu  kurum  ve kuruluşlarına atanma işlemlerinde  dikkate alınmaz. 

1.15   Adaylar  beyan  ettikleri  bütün  bilgilerin  doğruluğundan sorumludurlar.  Bir  adayın  beyanının  gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur olarak atanma hakkı doğurmaz. 

1.16     Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir. 

1.17     Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu bu kılavuz içinde yer almaktadır.